پروفایل پویا محرمی شریه

پویا محرمی شریه نقشه بردار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

سن ۲۴

ساکن تهران غرب شهریار

سابقه یک سال نقشه برداری پروژه ۱۸ویلا نادر سازه 

سابقه یک سال کمک اجرایی ۱۸ویلا نادر سازه 

مدرک کارشناسی نقشه برداری 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید