پروفایل محمد عباسی

محمد عباسی مهندس نقشه بردار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

تفکیک .utm .چهار میخ .پیاده سازی آکس ستون خط قالب .شاغولی ستون توپوگرافی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید